พช.ป่าพะยอม ประเมินความพร้อมการจัดลำดับหมู่บ้านที่มีศักยภาพในการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

เข้าชม 5 ครั้ง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวณันฐิยา พรหมสกุล พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต/คณะกรรมการ กข.คจ./กทบ. บ้านหาดสูง เพื่อประเมินผลการดำเนินงานและจัดลำดับความพร้อมหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเตรียมจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และนำข้อมูลกองทุนชุมชนมาใช้วางแผนขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหาดสูง (สะพานเรือก) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
#Change for good
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoiDay
#UNFAO
พช.ป่าพะยอม :ภาพ/ข่าว….
(Visited 5 times, 1 visits today)