พช.ป่าพะยอม ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ประจำไตรมาส 3/2565

เข้าชม 7 ครั้ง
วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม โดยนางสาวณันฐิยา พรหมสกุล พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม เป็นประธานการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 3 /2565 และกำหนดแผนปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 4/2565 พร้อมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอป่าพะยอม โดยวางแผนการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
#ผู้นำอช
#TPMAP
#WorldSoilDay
#CDD
#SEPtoSDGs
#ChangeForGood
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
สพอ.ป่าพะยอม: ภาพ/ข่าว
(Visited 7 times, 1 visits today)