พช.ป่าพะยอม ร่วมประชุมจัดทำโครงการสารสนเทศตำบลต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

เข้าชม 3 ครั้ง
วันที่ 18 มกราคม 2565 นางสาวณันฐิยา พรหมสกุล พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565
📍ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในนิคมฯ บ้านลานข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อการพัฒนาชุมชน เช่น ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช. 2ค. และข้อมูลอื่นๆ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้จังหวัด อำเภอ ตำบล นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริหารจัดการชุมชน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มีประเด็นการประชุม ดังนี้
🌼การค้นหาศักยภาพของตำบลในด้านต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มองค์กร/ปราชญ์ชุมชน/ผลิตภัณฑ์ OTOP/ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ ปัญหา/ความต้องการของหมู่บ้าน เป็นต้น และมีการค้นหาปัญหาของตำบล โดยใช้โปรแกรม Community Imformations Radar Analysis (CIA) ซึ่งเป็นโปรแกรมในการคำนวณค่าร้อยละของระดับปัญหาเชิงพื้นที่ในระดับหมู่บ้าน/ตำบล ตลอดถึงแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการระดับตำบล จัดทำโครงการ/ กิจกรรม เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต จากปัญหาที่ได้วิเคราะห์ร่วมกัน
🌼การคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับผิดชอบดำเนินการในการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบให้มีความสมบูรณ์
❇️ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T และมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัด และมาตรการที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด อย่างเคร่งครัด
*ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ.ป่าพะยอม
(Visited 3 times, 1 visits today)