พช.ป่าพะยอม ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565

เข้าชม 9 ครั้ง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่มีผลงานดีเด่น ประกอบด้วย นายอำเภอป่าพะยอม เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอปลัดอำเภอประจำตำบล นายโยธิน เขาไข่แก้ว นายอรุณ ชูดำ นายสมพร ทองเขียว เป็นกรรมการ ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อส่งเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกระดับจังหวัด ประจำปี 2565 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอป่าพะยอม

(Visited 9 times, 1 visits today)