พช.ป่าพะยอม ดำเนินโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไสอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านพร้าว

เข้าชม 2 ครั้ง

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นางสาวฮานีซ๊ะ ฮาแว พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม มอบหมายให้นางณัชปภา สังข์เจริญ นว.พช.ชำนาญการ และนายสมมาตร บุญเพียร นว.พช.ปฏิบัติการ พร้อมด้วย อสพ.  ดำเนินโครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านำสอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและชุมชนอย่างมีทิศทางที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศักยภาพและบริบทของชุมชน มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 30 คน   โดยมีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์การฝึกปฏิบัติร่วมกันของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย มีการเรียนรู้การทำถังขยะเปียก และมอบพันธุ์ผัก และพันธุ์ไม้ใช้สอยให้กับครัวเรือน ที่เข้าร่วมกิจกรรม  ณ หอประชุม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านพร้าว

@พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั้งยืน@

พช.ป่าพะยอม ภาพ/ข่าว

(Visited 2 times, 1 visits today)