พช.ป่าพะยอม ดำเนินโครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 4 ครั้ง

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นางสาวฮานีซ๊ะ ฮาแว พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พช. และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  ดำเนินโครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและชุมชนอย่างมีทิศทางที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศักยภาพและบริบทของชุมชน มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 30 คน ณ หอประชุม หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะเต่า

@พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั้งยืน@

พช.ป่าพะยอม ภาพ/ข่าว

(Visited 4 times, 1 visits today)