พช.ป่าพะยอม จัดทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 10 ครั้ง
วันที่  ๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวฮานีซ๊ะ ฮาแว พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม มอบหมายให้นายสมมาตร บุญเพียร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  จัดทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจัดทำแผนและการพัฒนาชีวิต ณ บ้านไสกุน หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าพะยอม
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
– เพื่อให้คนในชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้
– เพื่อให้คนในชุมชนมีช่องทางได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจำกัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย
– เพื่อให้คนในชุมชนมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม
– เพื่อให้คนในชุมชนสามารถกำหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้
– เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีแผนชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้
โดยมี่ผู้แทนครอบครัวเป้าหมายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐ คน
@พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน@
📸📸📸พช.ป่าพะยอม :ภาพ/ข่าว……
(Visited 10 times, 1 visits today)