จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน บ้านปากเหมือง หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเต่า

เข้าชม 208 ครั้ง

26 มิถุนายน  2560  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ดำเนินงานโครงการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปผลไม้รวม  บ้านปากเหมือง   ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปากเหมือง หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเต่า  อำเภอป่าพะยอม   จังหวัดพัทลุง มีสมาชิกเข้าร่วม 20 คน

(Visited 208 times, 1 visits today)