ข่าวประชาสัมพันธ์

นางรุ่งฤดี ชื่นชม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอพานทองสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพานทอง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ

ประกาศ