เข้าพบนายช่างโยธา ทต.รางหวายและ ทต.ตลาดเขต เพื่อหารือ และวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล “ 2 เมษายน 2564

เข้าชม 10 ครั้ง
(Visited 10 times, 1 visits today)