เข้าพบนายช่างโยธา ทต.ดอนเจดีย์ เพื่อหารือ และวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล “

วันที่ 30 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน นำโ [...]
อ่านเพิ่มเติม