ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโรง หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลดอนตาเพชร