สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

นายดำรง สมหอม

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอพนมทวน

นางสาวศิริพร สอนใจ

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวจิราพร วรรณเวช

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอุทุมพร อู่อรุณ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน

ว่าที่ ร.ต.สวัสดิ์ ขุนหลัด

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวอัญชิษฐา พินศิริ

ตำแหน่ง อาสาพัฒนา (อสพ.)

นางสาวสุดารัตน์ อ่อนตีบ

ตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)

นางสาวจิราพร สงวนศักดิ์

ตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)

นางสาวนฤมล สมหวัง

ตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)

(Visited 815 times, 1 visits today)