💰🏠🪙”ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวังรัก และกข.คจ.บ้านรางขบ”💰🏠🪙

📣CDD NEWs @ Phanomthuan,Kanchanaburi
📣 พัฒนากรเล่าข่าว@สพอ.พนมทวน, จ.กาญจนบุรี

🗓 วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565

💰🏠🪙”ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวังรัก

และกข.คจ.บ้านรางขบ”💰🏠🪙

💰สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน นำโดย นายดำรง สมหอม พัฒนาการอำเภอพนมทวน มอบหมายให้นางสาวศิริพร สอนใจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและว่าที่ร้อยตรี สวัสดิ์ ขุนหลัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พัฒนากรประจำตำบลหนองโรง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวังรัก ณ สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านวังรัก ม.7 ต.หนองโรง และโครงการ กข.คจ.บ้านรางขบ ม.12 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

💖ในวันนี้ เวลา 18.00 น. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวังรักมีการเก็บสัจจะสะสมอละเริ่มการทำงานของคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้ลงพื้นที่มาเป็นพี่เลี้ยงช่วยวางแผนแนะนำขั้นตอนดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตฯ และจะฝึกอบรมเสริมทักษะเพิ่มเติมให้กับคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ต่อไป

💰เวลา 19.00 น. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวนได้ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนโครงการ กข.คจ.บ้านรางขบต่อ โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้เข้ามาร่วมส่งเสริม พูดคุย แนะนำหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิกเนื่องจากเพิ่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่

🌈เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนลงพื้นที่กองทุนชุมชนในพื้นที่อำเภอพนมทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงให้กับกองทุนชุมชนแต่ละตำบลสามารถดำเนินงานได้อย่างเข้มแข็ง โปร่งใส และใช้กองทุนชุมชนได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

📜:📷 โดย สพอ.พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

👉🏻✨วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2566 “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”👈🏻✨

#กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
#บ้านวังรัก
#บ้านรางขบ
#หนองโรง
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
#กาญจนบุรี
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#พช
#พัฒนากร
#Changeforgood
#Communitydevelopment
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#พัฒนาคือสร้างสรรค์


 

(Visited 10 times, 1 visits today)