ร่วมคิด ร่วมใจ ไปแก้จน

📣CDD NEWs @ Phanomthuan📣 พัฒนากรเล่าข่าว@สพอ.พนมทวน

 

🗓 วันพฤหัสบดีที่  31 มีนาคม 2565

 

✌🏻💕”ร่วมคิด ร่วมใจ ไปแก้จน ”✌🏻💕

 

🌹ที่ทำการปกครองอำเภอพนมทวน นำโดยนายวันชัย ศรีวงษ์ญาติดี นายอำเภอพนมทวน ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพนมทวน ได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส บุคคลที่เดือนร้อน ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TPMAP โดยในสัปดาห์นี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ดังนี้

 

คุณบุญยัง เมี่ยงชม ประธานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) อำเภอพนมทวน มอบพัดลมจำนวน 6 ตัว

 

🌹ทั้งนี้ เงินและสิ่งของที่บริจาค เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม รวมเป็นสายธารน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข และส่งเสริมการมีชีวิตที่ดี ผ่านการขับเคลื่อนงานของอำเภอพนมทวน “ค้นหา อยู่รอด พอเพียง ยังยืน” สร้างเครื่อข่ายให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขจัดความยากจนต่อไป

#แก้จน

#TPMAP

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน

#กาญจนบุรี

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#พช

#พัฒนากร

#Changeforgood

#Communitydevelopment

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์สังคมสร้างคนสร้างชาติ

#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565

#พัฒนาคือสร้างสรรค์

(Visited 14 times, 1 visits today)