แก้ไขให้ตรงจุด เพื่อหลุดพ้นความยากจน อย่างยั่งยืน

📣 CDD NEWS @Phanomthuan

📣 พัฒนากรเล่าเรื่อง @สพอ.พนมทวน

 

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565

 

🏘🎯”แก้ไขให้ตรงจุด เพื่อหลุดพ้นความยากจน อย่างยั่งยืน” 🎯🏘

 

🎨 ที่ทำการปกครองอำเภอพนมทวน นำโดย นายวันชัย ศรีวงษ์ญาติดี นายอำเภอพนมทวน พร้อมด้วยปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและสอบถามสภาพปัญหาเพิ่มเติมกับครัวเรือนยากจน

 

🌸ซึ่งเป็นครัวเรือนตกเกณฑ์มิติความยากจนด้านรายได้และที่อยู่อาศัย จำนวน 4 ครัวเรือนเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงมาติดตาม สนับสนุนงบเพิ่มเติมจากสถาบันพระปกเกล้า สำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนครัวเรือนยากจน ณ พื้นที่ตำบลพนมทวนและดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

 

🌸ซึ่งทั้ง 4 ครัวเรือนที่ไปเยี่ยมเยียน มีความเสี่ยงที่จะตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2565 และเป็นครัวเรือนที่ตกมิติความยากจนด้านรายได้และความเป็นอยู่ตามโครงการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

 

🍁โดยสถาบันพระปกเกล้าจะเข้ามาตรวจสอบและประเมินสภาพบ้านเรือนของครัวเรือนยากจนเพื่อ พิจารณาสนับสนุนทุนสำหรับซ่อมแซมบ้านวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565

 

📷 ภาพ/ข่าว : สพอ.พนมทวน

 

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน

#แก้จน

#TPMAP

#ขจัดความยากจน

#กาญจนบุรี

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#พช

#พัฒนากร

#Changeforgood

#Communitydevelopment

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์สังคมสร้างคนสร้างชาติ

#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565

#พัฒนาคือสร้างสรรค์

(Visited 7 times, 1 visits today)