ร่วมคิด ร่วมใจ ไปแก้จน

📣CDD NEWs @ Phanomthuan📣 พัฒนากรเล่าเรื่อง@สพอ.พนมทวน

🗓 วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565

🍈🥕👨🏼‍🌾”ร่วมคิด ร่วมใจ ไปแก้จน ”🍈🥕👨🏼‍🌾

🌹ที่ทำการปกครองอำเภอพนมทวน นำโดยนายวันชัย ศรีวงษ์ญาติดี นายอำเภอพนมทวน ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพนมทวน ได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส บุคคลที่เดือนร้อน ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TPMAP โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ดังนี้
1. คุณนาวี ปราจโรจน์และครอบครัว มอบพัดลม 1 เครื่อง ที่นอนจำนวน 2 ผืน
2. พันตรีวุฒิชัย เย็นฉ่ำ บริจาคเงินจำนวน 2,000 บาท
3. คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลทุ่งสมอและผู้เข้าร่วมอบรม บริจาคเงินจำนวน 2,600 บาท
4. คุณอรพิน สมจิต มอบพัดลม 1 เครื่อง

🌹ทั้งนี้ เงินและสิ่งของที่บริจาค เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม รวมเป็นสายธารน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข และส่งเสริมการมีชีวิตที่ดี ผ่านการขับเคลื่อนงานของอำเภอพนมทวน “ค้นหา อยู่รอด พอเพียง ยังยืน” สร้างเครื่อข่ายให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขจัดความยากจนต่อไป
#แก้จนTPMAP
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน
#กาญจนบุรี
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#พช
#พัฒนากร
#Changeforgood
#Communitydevelopment
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์สังคมสร้างคนสร้างชาติ
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#พัฒนาคือสร้างสรรค์

(Visited 4 times, 1 visits today)