พัฒนากรชมสวน ชวนเล่าเรื่อง โคก หนอง นา เพื่อนช่วยเพื่อน

📣CDD NEWs @ Phanomthuan📣 พัฒนากรเล่าเรื่อง@สพอ.พนมทวน

 

🗓 วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565

 

🍈🥕👨🏼‍🌾”พัฒนากรชมสวน ชวนเล่าเรื่อง โคก หนอง นา เพื่อนช่วยเพื่อน”🍈🥕👨🏼‍🌾

 

🌹สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน โดย นายดำรง สมหอม พัฒนาการอำเภอพนมทวน พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสวัสดิ์ ขุนหลัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยียน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลง 3 ไร่ ของนายสมเดช ศรีสุข เจ้าของแปลง ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล เพือนช่วยเพื่อน ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายวันชัย ศรีวงษ์ญาติดี นายอำเภอพนมทวน ลงไปให้คำแนะนำและหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในแปลงดังกล่าว เช่น สภาพดินที่แห้ง ไม่มีอินทรีย์วัตถุ เพื่อให้เจ้าของแปลงได้นำวิธีการดังกล่าวไปปรับใช้ในพื้นที่ต่อไป

 

🍊นอกจากนี้การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามโครงการฯ โดยการปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต ไปแล้วบางส่วน อาทิ เช่น กล้วย ฝรั่ง และมีการเลี้ยงปลาดุกรอบคลองไส้ไก่ รวมไปถึงทางเจ้าของแปลงได้มีการหว่านข้าวโดยไม่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูก

 

#ศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนาโมเดล

#เกษตรผสมผสาน

#เกษตรทฤษฎีใหม่

#โคกหนองนาโมเดล

#โคกหนองนา

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน

#กาญจนบุรี

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#พช

#พัฒนากร

#Changeforgood

#Communitydevelopment

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์สังคมสร้างคนสร้างชาติ

#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565

#พัฒนาคือสร้างสรรค์

(Visited 7 times, 1 visits today)