ค้นหา อยู่รอด พอเพียง ยังยืน

เข้าชม 30 ครั้ง

📣CDD NEWs @ Phanomthuan📣 พัฒนากรเล่าเรื่อง@สพอ.พนมทวน

 

🗓 วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565

 

🍈🥕👨🏼‍🌾”ค้นหา อยู่รอด พอเพียง ยังยืน ”🍈🥕👨🏼‍🌾

 

🌹ที่ทำการปกครองอำเภอพนมทวน นำโดยนายวันชัย ศรีวงษ์ญาติดี นายอำเภอพนมทวน ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพนมทวน ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันพระปกเกล้าในการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TPMAPด้านที่อยู่อาศัย

 

(บ้าน) ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน โดยนายดำรง สมหอม พัฒนาการอำเภอพนมทวน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีสวัสดิ์ ขุนหลัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่ในการนำคณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันฯ เพื่อให้การแนะนำรายละเอียด ข้อมูล สภาพปัญหาและความต้องการ ซึ่งจะได้ร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลือครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ด้านที่อยู่อาศัยเพื่อขอรับงบประมาณในการ ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย จำนวน 2 หลัง ประกอบด้วย

1.ครัวเรือนนางลำภา ชลอทรัพย์

2.ครัวเรือนนางหมาลวน กระต่ายทอง

 

🌹ทั้งนี้ การลงมาพื้นที่ของสถาบันฯเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ทาง ศจพ.อ. ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการแก้ไขปัญหาและสร้างการมีส่วนร่วม รวมเป็นสายธารน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข และส่งเสริมการมีชีวิตที่ดี ผ่านการขับเคลื่อนงานของอำเภอพนมทวน “ค้นหา อยู่รอด พอเพียง ยังยืน” สร้างเครื่อข่ายให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขจัดความยากจนต่อไป

 

#แก้จนTPMAP

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน

#กาญจนบุรี

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#พช

#พัฒนากร

#Changeforgood

#Communitydevelopment

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์สังคมสร้างคนสร้างชาติ

#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565

#พัฒนาคือสร้างสรรค์

(Visited 30 times, 1 visits today)