งานวันดินโลก (World Soil Day) “สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่และโคก หนอง นา โมเดล” ประจำปี 2564

เข้าชม 29 ครั้ง
CDD NEWS. พช.เล่าข่าว
วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564
นายดำรง สมหอม พัฒนาการอำเภอพนมทวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก (World Soil Day) “สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่และโคก หนอง นา โมเดล” ประจำปี 2564 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ ผู้นำ กลุ่ม/องค์กร และผู้ที่สนใจร่วมงานดังกล่าว
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน จัดงานวันดินโลก (World Soil Day) “ สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่และโคก หนอง นา โมเดล” ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้รับการทูลเกล้าถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมเป็นพระองค์แรกของโลก รวมทั้งเป็นการจัดแสดงผลสำเร็จของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการโคก หนอง นา โมเดล และโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในการบริหารจัดการดินได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2564
โดยมีกิจกรรม ดังนี้
วันที่ 5 ธันวาคม 2564
– พิธีทำบุญเลี้ยงพระตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
– พิธีเปิดงานวันดินโลก (World Soil Day) “ สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่และโคก หนอง นา โมเดล” ประจำปี 2564 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีดังกล่าว
– การแสดงจินตลีลา ประกอบเพลง “ ชุดเดินตามรอยเท้าพ่อ”
– การจัดนิทรรศการและการออกบูธของหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ครัวเรือนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการโคก หนอง นา โมเดล กลุ่ม OTOP องค์กรสตรีและองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ
– การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งประเภทบุคคลชายและบุคคลหญิง รอบเพลงบังคับ ได้แก่ เพลงล้นเกล้าเผ่าไทย เพลงสยามเมืองยิ้ม
 วันที่ 6 ธันวาคม 2564
– การแข่งขันการตำส้มตำลีลา และการฝัดข้าวลีลา
– การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประเภทบุคคลชายและบุคคลหญิงรอบเพลงถนัด
ในโอกาสนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวนซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักร่วมในการจัดงานวันดินโลก (World Soil Day) ได้ออกบูธนิทรรศการแสดงผลความสำเร็จและองค์ความรู้ต่างๆ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งในพื้นที่อำเภอพนมทวนเพื่อมุ่งหวังให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ องค์ความรู้และวิทยาการใหม่ ในการบริหารจัดการพื้นที่และการพัฒนาปรับปรุงดิน ให้มีคุณภาพและมีความเหมาะสมในการเพาะปลูก เช่น ฐานเรียนรู้การทำเพอร์มาคัลเจอร์ การปลูกพืชคลุมดิน การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ การเผาถ่าน เป็นต้น ทั้งนี้มีกลุ่ม OTOP องค์กรสตรี จำนวน 42 ร้านและผู้นำอช. อำเภอพนมทวน เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าและจัดนิทรรศการแก่ผู้ที่สนใจ
📷 ภาพ/ข่าว : สพอ.พนมทวน
(Visited 29 times, 1 visits today)