คก หนอง นา โมเดล ยุทธศาสตร์ดีที่ยั่งยืน 🥰 📌ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน

👍 วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 นำโดย นายวันชัย ศรีวงษ์ญาติดี นายอำเภอพนมทวน พร้อมด้วยนายดำรง สมหอม พัฒนาการอำเภอพนมทวน และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัด เข้าร่วมประชุมวางแผนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนโคก หนอง นา โมเดล ภายใต้แผนบันได ๖ ขั้น (Road map) สู่ความยั่งยืนของโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ในที่ประชุมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเพื่อเป็นกรอบความคิด มุ่งสู่จุดมุ่งหมายในการปฏิบัติ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : บันไดขั้นที่ 1 การเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนแนวความคิดและการปรับพื้นที่
กลยุทธ์ที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้และปรับเปลี่ยนแนวความคิด
กลยุทธ์ที่ 2 การประชุมสร้างการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนแนวความคิด
กลยุทธ์ที่ 3 การขุดและถมพื้นที่ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บันไดขั้นที่ 2 การลงมือปฏิบัติ การทดลองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนวัสดุและปัจจัยการผลิต
กลยุทธ์ที่ 2 เอามื้อสามัคคี และ Kick Off เริ่มลงมือปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 3 ลงมือปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 4 ตั้งกลุ่ม แอปพลิเคชั่น ไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 5 การพบปะเยี่ยมเสริมพลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : บันไดขั้นที่ 3 การบริโภคในครัวเรือน การแบ่งปัน การทำบุญทำทาน หรือเหลือจำหน่ายบ้างเล็กน้อย
กลยุทธ์ที่ 1 นำผลผลิตบริโภคในครัวเรือน
กลยุทธ์ที่ 2 การแบ่งปันผลผลิต หรือ นำไปทำบญทำทาน หรือจำหน่ายบ้างเล็กน้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : บันไดขั้นที่ 4 เกิดองค์ความรู้ใหม่ เป็นปราชญ์หรือ ศูนย์เรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 1 เกิดองค์ความรู้ใหม่เป็นปราชญ์และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายในพื้นที่ใกล้เคียง หรือ
กลยุทธ์ที่ 2 เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่รูปแบบ”โคก หนองนา โมเดล” และสร้างเครือข่ายในพื้นที่ใกล้เคียง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : บันไดขั้นที่ 5 รับรองมาตรฐานผลผลิตด้วยระบบคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานผลผลิต
กลยุทธ์ที่ 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : บันไดขั้นที่ 6 การรวมกลุ่มอาชีพหรือวิสาหกิจชุมชน
กลยุทธ์ที่ 1 มีการรวมสมาชิกเครือข่ายเป็นกลุ่มอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 มีการรวมสมาชิกเครือข่ายเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
👍 สำหรับการกำหนดแผนจะเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายได้สำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป

(Visited 28 times, 1 visits today)