🥰Learning by Doing โคก หนอง นา โมเดล🥰 📌ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ HLM โคก หนอง นา คุณนาวี ปราจโรจน์ ตำบลพังตรุ

👍 วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 118 พร้อมด้วยพัฒนากรพี่เลี้ยง และพนักงานราชการเฉพาะกิจ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานพร้อมลงมือปฏิบัติ ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ HLM ของนายนาวี ปรางจโรจน์ บ้านเลขที่ 194 หมู่ที่ 16 บ้านรางสมอ ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้แนวคิด Learning by Doing (เรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติ) ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายวันชัย ศรีวงษ์ญาติดี นายอำเภอพนมทวน ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนโครงการโคก หนอง นา โมเดล ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน” ผ่านแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนฯ ภายใต้แนวคิดบันได 6 ขั้นสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1. เรียนรู้ไปปรับวิธีคิด 2. ลงมือทำ ทดลอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. กินเอง แบ่งปัน จำหน่าย 4. เกิดองค์ความรู้ ปราชญ์ แหล่งเรียนรู้ 5. รับรองมาตรฐาน 6. รวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชน เป็นการต่อยอดก่อให้เกิดความยั่งยืน
👍 สำหรับการลงพื้นที่ศึกษาดูงานครั้งนี้ นายนาวี ปรางจโรจน์ เจ้าของแปลงครัวเรือนต้นแบบได้บรรยาย และให้พัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 118 และพนักงานราชการเฉพาะกิจ ได้ฝึกปฏิบัติในแต่ละฐานการเรียนรู้ จำนวน 12 ฐานการเรียนรู้ ดังนี้1. ฐานจุลินทรีย์หน่อกล้วย 2. การเลี้ยงปลาดุกในลองปูน 3. การเลี้ยงไส้เดือน 4. ฐานคนรักษ์แม่โพสพ 5. ฐานคนเลี้ยงดิน 6. ฐานคนรักษ์น้ำ (ฝายชะลอน้ำ) 7. ฐานหลุมพอเพียง 8. การเลี้ยงแหนแดง อซอลล่า ไมโครฟิลล่า 9. ฐานเพอร์มาคัลเจอร์ (Permaculture) 10. ฐานแซนด์วิชปลา 11. ฐานคนรักษ์แม่ธรณี (การทำปุ๋ยหมัก) และ12. ฐานคนมีไฟ (การอบแกลบ) ทั้งนี้จากการลงมือปฏิบัติก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ปฏิบัติงานจริงต่อไป
👍 ทั้งนี้ นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบนโยบายให้แก่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พัฒนากรก่อนประจำการรุ่นที่ 118 และพนักงานราชการเฉพาะกิจ ถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการโคก หนอง นา โมเดล ในอนาคต ให้เกิดความยั่งยืนด้วยการร่วมมือกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายพืชผลทางการผลิตจากแปลงโคก หนอง นา และมอบกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในการทำงานเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน

(Visited 9 times, 1 visits today)