🥰โคก หนอง นา พายั่งยืน🥰 🤎เห็ดนางฟ้า สู่ โคก หนอง นา🤎 📌แปลงโคก หนอง นา คุณวลัยพร รุ่งเรือง ตำบลดอนเจดีย์

👍 ครัวเรือนต้นแบบคุณวลัยพร รุ่งเรือง ม. 4 บ้านหัวรังต.ดอนเจดีย์ ร่วมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลดอนเจดีย์ดำเนินกิจกรรมในแปลงโคก หนอง นา เพื่่อต่อยอดและทางเลือกในการเพาะเห็ดนางฟ้าในแปลงพื้นที่ โคก หนอง นาให้กลายเป็นพืชผักเศรษฐกิจ ของครัวเรือนต้นแบบและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบได้ไปศึกษาและเรียนรู้วิธีการดเพาะก้อนเห็ดนางฟ้าที่ชุมชนเพาะเห็ดเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 1 และได้เรียนรู้การทำเห็ดจากศูนย์ชุมชนและการเพาะเห็ดแบบง่ายๆไว้รับประทานในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงสุด ประหยัดเงินและเป็นศูนย์การเรียนรู้ แบ่งปัน ให้กับชุนชน และผู้ที่สนใจ โดยใช้วัสดุที่หาง่ายไม่ยุ่งยาก
🤎ลดรายจ่าย🤎 ลงแรงโดยไม่ต้องลงทุน 1 ไร่ให้ได้ 1 ล้าน🤎
(Visited 5 times, 1 visits today)