เข้าพบนายช่างโยธา ทต.ดอนเจดีย์ เพื่อหารือ และวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล “

วันที่ 30 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน นำโดย นางสาวศิริพร สอนใจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวศุภรัตน์ แซ่อื้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติ อำเภอพนมทวน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เข้าพบนายช่างโยธา ทต.ดอนเจดีย์ เพื่อหารือ และวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล ”

ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

(Visited 40 times, 1 visits today)