โครงสร้างบุคลากร

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

นางณัฐภัทร ศิริพันธุ์

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอพนมทวน

นางสาวศิริพร สอนใจ

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบประสานงานตำบลพังตรุและหนองโรง

นางสาวจิราพร วรรณเวช

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบประสานงานตำบลรางหวายและพนมทวน

ว่าที่ ร.ต.สวัสดิ์ ขุนหลัด

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รับผิดชอบประสานงานตำบลดอนตาเพชรและดอนเจดีย์

นายนที สะแหละ

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รับผิดชอบประสานงานตำบล--------

นางสาวอัญชิษฐา พินศิริ

ตำแหน่ง อาสาพัฒนา (อสพ.)

รับผิดชอบประสานงานตำบลหนองสาหร่ายและทุ่งสมอ

นางสาวอุทุมพร อู่อรุณ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน

รับผิดชอบประสานงานกองทุนหมู่บ้าน 103 หมู่บ้าน

(Visited 1,236 times, 1 visits today)