สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

นายดำรง สมหอม

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอพนมทวน

นางเรณู จึงเจริญ

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวศิริพร สอนใจ

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวจิราพร วรรณเวช

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.สวัสดิ์ ขุนหลัด

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวอัญชิษฐา พินศิริ

ตำแหน่ง อาสาพัฒนา (อสพ.)

นางสาวอุทุมพร อู่อรุณ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน

(Visited 1,106 times, 1 visits today)