สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน

จังหวัดกาญจนบุรี

นายดำรง สมหอม

พัฒนาการอำเภอพนมทวน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน