สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน

จังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวจิตติมา คงแจ่ม

พัฒนาการอำเภอพนมทวนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน