ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสุมิตรา แสงสร้อย

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอปางศิลาทอง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน