ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวดารณี มุ้ยแก้ว

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอปางศิลาทอง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน