สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปางมะผ้า

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นางจุฬาลักษณ์ เอ่งฉ้วน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอปางมะผ้าอำเภอปางมะผ้า

องค์กรแห่งคุณธรรมเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง