นายอำพล ทุนกุล

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอปางมะผ้าอำเภอปางมะผ้า

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน