สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปะนาเระ ดำเนินงานโครงการสร้างกลุ่มสัมมาชีพชุมชนสู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur :CE)

พช.ปะนาเระ ดำเนินงานโครงการสร้างกลุ่มสัมมาชีพชุมชนสู่กา [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปะนาเระ ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา พช. จังหวัดปัตตานี

พช.ปะนาเระ ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปะนาเระ นำเสนอความสำเร็จและหลักฐานเชิงประจักษ์การขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการ ตามประเด็นการพัฒนาชุมชน รอบการประเมินที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

พช.ปะนาเระ นำเสนอความสำเร็จและหลักฐานเชิงประจักษ์การขับ [...]
อ่านเพิ่มเติม