ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนฯตำบลท่าข้าม ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 🙎‍♂️🙎‍♀️🧚‍♀🧚‍♂

ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนฯตำบลท่าข้าม ลงพื้นที่ขับเคลื [...]
อ่านเพิ่มเติม

🌸 สพอ.ปะนาเระ ร่วมลงพื้นที่ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ตำบลควน 🌸

🌸 สพอ.ปะนาเระ ร่วมลงพื้นที่ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนแล [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปะนาเระ ร่วมประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับกรมการพัฒนาชุมชน ค้นหาต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 🙎‍♀️🙎‍♂️

พช.ปะนาเระ ร่วมประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น [...]
อ่านเพิ่มเติม

🌸 สพอ.ปะนาเระ ร่วมลงพื้นที่ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ตำบลบ้านน้ำบ่อ🌸

🌸 สพอ.ปะนาเระ ร่วมลงพื้นที่ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนแล [...]
อ่านเพิ่มเติม

✨กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองต่ำ อ.ปะนาเระ รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ “หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด” จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2565✨

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 – นางโศภิศส์ฏาพ์ พรหมสุข พ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปะนาเระ ประชุมติดตามการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอปะนาเระ 🙎‍♂️📖🙎‍♀️

พช.ปะนาเระ ประชุมติดตามการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปะนาเระ ร่วมประชุมติดตามการเสนอแผนการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ภายใต้ระบบ “1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน”

พช.ปะนาเระ ร่วมประชุมติดตามการเสนอแผนการให้ความช่วยเหลื [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปะนาเระ ร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอแผนงาน/กิจกรรมการบูรณาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้ระบบ “1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน”

พช.ปะนาเระ ร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอแ [...]
อ่านเพิ่มเติม