พช.ปะนาเระ ร่วมรับฟังการประชุม Kick Off KM Challenge การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

วันนี้ 19 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ โด [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปะนาเระ ร่วมกิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 19 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ โด [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปะนาเระ จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 นายสนิท รัตนสำเนียง พัฒนาการ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปะนาเระ ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 12 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ โด [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปะนาเระ ร่วมมอบถุงยังชีพตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

วันที่ 11-12 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ [...]
อ่านเพิ่มเติม