ปะนาเระ" เป็นภาษามลายูปัตตานีซึ่งมีที่มาจากคำว่า "ปาตา" แปลว่า หาด และคำว่า "ตาเระ" แปลว่าอวนลากปลา เมื่อนำมารวมกันเป็น ปาตาตาเระ จึงหมายถึงหาดที่ตากอวน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาวประมงทางภาคใต้ ต่อมาคำว่าปาตาตาเระเมื่อใช้นาน ๆ ก็กร่อนเป็น ปะนาเระ และเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดปัตตานี

แบ่งการปกครองออกเป็น 10 ตำบล

  1. ตำบลควน
  2. ตำบลดอน
  3. ตำบลท่าน้ำ
  4. ตำบลคอกกระบือ
  5. ตำบลบ้านนอก
  6. ตำบลท่าข้าม
  7. ตำบลบ้านกลาง
  8. ตำบลบ้านน้ำบ่อ
  9. ตำบลพ่อมิ่ง
  10. เทศบาลตำบลปะนาเระ

นึกถึงหาดทรายสีขาว ทะเลสีเขียวมรกตฝั่งอ่าวไทย ท้องนาที่เขียวขจี ภูเขาสูงน้อยใหญ่ ปลายด้ามขวานชายแดนไทย ดินแดนแห่งลังกาสุกะ ที่เต็มไปด้วยวิถีชีวิตแบบชาวประมงพื้นบ้าน การทำไร่ทำสวน และการดำรงชีวิตของผู้คนแบบเรียบง่าย เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่ผสานความแตกต่างระหว่างศาสนาพุทธ และอิสลาม ทั้งวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ได้อย่างกลมกลืน ผู้คนอยู่ร่วมกันแบบการพึ่งพาอาศัยกันเสมือนพี่น้อง   

 

(Visited 4,089 times, 1 visits today)