พช.ปะนาเระ ส่งเสริมการดำเนิงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคาโต หมู่ที่ 5 ตำบลปะนาเระ

🌺พช.ปะนาเระ ส่งเสริมการดำเนิงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคาโต หมู่ที่ 5 ตำบลปะนาเระ🌺

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ โดยนางโศภิษส์ฏาพ์ พรหมสุข พัฒนาการอำเภอปะนาเระ มอบหมายให้นางสาวซุไรดา เจะแว พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลปะนาเระ ลงพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลปะนาเระเพื่อประชุมและวิเคราะห์ร่วมกับผู้นำสตรีเพื่อให้เห็นความสำคัญในการออมเงิน โดยได้ให้แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ ตลอดจนวิธีการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต รวมถึงการค้นหาแกนนำหรือกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความสนใจเข้าร่วมในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ผลการดำเนินการประชุม เห็นควรดำเนินการ จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคาโต หมู่ที่ 5 ตำบลปะนาเระ โดยประชาสัมพันธ์และนัดกลุ่มเป้าหมายเพื่อดำเนินการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามลำดับขั้นตอนต่อไป

การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด โดยยึดหลัก D-M-H-T-T

📸หมายเหตุ : ภาพ/ข่าว ได้รับอนุญาตและแจ้งวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่เกิดความเสื่อมเสียและไม่แสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์”
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
ข่าว : ซุไรดา

🌺ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม🌺
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#ปัตตานี

(Visited 2 times, 1 visits today)