พช.ปะนาเระ ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลคอกกระบือ ประจำเดือนมิถุนายน 2565

พช.ปะนาเระ ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลคอกกระบือ ประจำเดือนมิถุนายน 2565🌻🌻🌻
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางโศภิษส์ฏาพ์ พรหมสุข พัฒนาการอำเภอปะนาเระ มอบหมายให้ นางเยาวเรศ พงศ์เกษตร พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลคอกกระบือ เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการสภาสันติสุขตำบลคอกกระบือ และทีมปฏิบัติการตำบล ประชุมชี้แจงข้อราชการ ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน และติดตามการขับเคลื่อนงานในตำบล นอกจากนี้ได้แจ้งผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(TPMAP) ปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด โดยยึดหลัก D-M-H-T-T
***60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
“สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
🌴ปัตตานี เมืองงาม สามวัฒนธรรม🌴
หมายเหตุ : ภาพ/ข่าว ได้รับอนุญาตและแจ้งวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่เกิดความเสื่อมเสียและไม่แสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์
📝 ข่าว : เยาวเรศ
(Visited 4 times, 1 visits today)