พช.ปะนาเระ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565

พช.ปะนาเระ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 🙋‍♀️🙋‍♂️
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ โดยโศภิษส์ฏาพ์ พรหมสุข พัฒนาการอำเภอปะนาเระ มอบหมายให้นายเจริญ ทองศรีจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวจริยา ขวดทอง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 โดยมีนายสุกิจ พัฒนพงศ์ นายอำเภอปะนาเระ เป็นประธานในพิธี อ่านสารและร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ทหาร ตำรวจ และนักเรียน ในพื้นที่อำเภอปะนาเระ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด และเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
โดยวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด และการแก้ปัญหา ดังนี้
1. เพื่อให้ประชาชน ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานภาคี รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด ในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในชาติ ที่ร่วมเป็น “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด”
3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้าร่วมในการ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน
หมายเหตุ : ภาพ/ข่าว ได้รับอนุญาตและแจ้งวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่เกิดความเสื่อมเสียและไม่แสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์
#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
🌴ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม🌴
📝 ข่าว : จริยา
(Visited 2 times, 1 visits today)