พช.ปะนาเระ ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลพ่อมิ่ง

พช.ปะนาเระ ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลพ่อมิ่ง🌺🌺
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565นางโศภิษส์ฏาพ์ พรหมสุข พัฒนาการอำเภอปะนาเระ มอบหมายให้นายเจริญ ทองศรีจันทร์พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลพ่อมิ่งเข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการสภาสันติสุขตำบล และทีมปฏิบัติการตำบล ประชุมชี้แจงข้อราชการและติดตามการขับเคลื่อนงานในตำบล การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(TPMAP) ปี 2565 พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการขจัดความยากจนฯ ของปี 2565 เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายบูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง(หลัง เก่า) ม.2 ต.พ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ข่าว : เจริญ
🌺ปัตตานีเมืองงาม สามวัฒนธรรม🌺
(Visited 1 times, 1 visits today)