พช.ปะนาเระ ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลบ้านน้ำบ่อ🌺🌺

🌺🌺พช.ปะนาเระ ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลบ้านน้ำบ่อ🌺🌺
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางโศภิษส์ฏาพ์ พรหมสุข พัฒนาการอำเภอปะนาเระ มอบหมายให้นางสาวฮาลีเมาะ มาโซ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบ้านน้ำบ่อเข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการสภาสันติสุขตำบล และทีมปฏิบัติการตำบล ประชุมชี้แจงข้อราชการและติดตามการขับเคลื่อนงานในตำบล นอกจากนี้ได้แจ้งผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(TPMAP) ปี 2565 พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการขจัดความยากจนฯ ของปี 2565 เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายบูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายต่อไป ณ โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ หมู่ที่ 5 บ้านน้ำบ่อตะวันออกตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ข่าว : ฮาลีเมาะ
🌺ปัตตานีเมืองงาม สามวัฒนธรรม🌺
(Visited 4 times, 1 visits today)