พช.ปะนาเระ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ

พช.ปะนาเระ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 👩‍💼📖🙎‍♀️
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ โดยนางโศภิษส์ฏาพ์ พรหมสุข พัฒนาการอำเภอปะนาเระ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจสำคัญและผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ตลอดจนหารือข้อราชการงานสำคัญต่าง ๆ สร้างความพร้อมและวางแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1.ความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ 2565
2.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดปัตตานี
3.การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565
4.รายงานผลการติดตาม/ตรวจสอบ การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
5.การขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.การบริหารงานบุคคลในองค์กร
7.ความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและถอดบทเรียนกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่นในรูปแบบต่าง ๆ
8.การประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2565
9.การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนากรมการพัฒนาชุมชน
10.กิจกรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดปัตตานี
11.การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565
12.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
13.การจัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี พช.
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
***60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
“สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
🌴ปัตตานี เมืองงาม สามวัฒนธรรม🌴
📝 ข่าว : จริยา
(Visited 5 times, 1 visits today)