พช.ปะนาเระ ประชุมติดตามการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ)

พช.ปะนาเระ ประชุมติดตามการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ)
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ โดยนางโศภิษส์ฏาพ์ พรหมสุข พัฒนาการอำเภอปะนาเระ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ และคณะกรรมการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับอำเภอ (ศจพ.อ) ประชุมติดตามการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ) เพื่อเร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ รวมทั้งบูรณาการแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ตลอดจนประสานการดำเนินงานร่วมกับส่วนราชการหน่วยงาน ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมกับการพัฒนาคนในทุกช่วงวัย ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายสุกิจ พัฒนพงศ์ นายอำเภอปะนาเระ เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
ปัตตานี เมืองงาม สามวัฒนธรรม
ข่าว : จริยา
(Visited 2 times, 1 visits today)