พช.ปะนาเระ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

🙎‍♂️📖🙎‍♀️ พช.ปะนาเระ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ โดยนางโศภิษส์ฏาพ์ พรหมสุข พัฒนาการอำเภอปะนาเระ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อชี้แจงข้อราชการ และภารกิจการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ดังนี้
๑. การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยายบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โดยมีนายสุกิจ พัฒนพงศ์ นายอำเภอปะนาเระ เป็นประธานในที่ประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ทั้งนี้ก่อนการประชุมได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอปะนาเระ มอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทุนละ ๑,๕๐๐ บาท จำนวน ๖ ราย โดยแบ่งเป็นเด็กที่เคยได้รับทุนมาแล้ว จำนวน ๔ ราย และเด็กรายใหม่ จำนวน ๒ ราย ซึ่งเป็นเด็กในครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP

#๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

🌴ปัตตานี เมืองงาม สามวัฒนธรรม🌴

(Visited 9 times, 1 visits today)