พช.ปะนาเระ ลงพื้นที่ตำบลท่าน้ำ วิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย “๑ ข้าราชการ ๑ ครัวเรือนยากจน” 🙎‍♂️🙎‍♀️l

พช.ปะนาเระ ลงพื้นที่ตำบลท่าน้ำ วิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย “๑ ข้าราชการ ๑ ครัวเรือนยากจน” 🙎‍♂️🙎‍♀️

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ โดยนางโศภิษส์ฏาพ์ พรหมสุข พัฒนาการอำเภอปะนาเระ มอบหมายให้นางสาวบุสริน ดราฮิง พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบ้านท่าน้ำน้ำ ร่วมกับบัณฑิตอาสาประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายกิจกรรมบูรณาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้ระบบ “๑ ข้าราชการ ๑ ครัวเรือนยากจน”

โดยสอบถามปัญหา/ความต้องการ ในด้านต่างๆ ของครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อนำมาวิเคราะห์ หาแนวทางในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเป้าหมาย ต่อไป ณ บ้านสุเหร่า หมู่ที่๒ ตำบลท่าน้ำ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

#๖๐ปีกรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย

🌴ปัตตานี เมืองงาม สามวัฒนธรรม🌴

(Visited 4 times, 1 visits today)