พช.ปะนาเระ ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลคอกกระบือ🌻🌻🌻

🌻🌻พช.ปะนาเระ ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลคอกกระบือ🌻🌻🌻

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 นางโศภิษส์ฏาพ์ พรหมสุข พัฒนาการอำเภอปะนาเระ มอบหมายให้ นางเยาวเรศ พงศ์เกษตร พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลคอกกระบือ เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการสภาสันติสุขตำบล และทีมปฏิบัติการตำบล ประชุมชี้แจงข้อราชการและติดตามการขับเคลื่อนงานในตำบล นอกจากนี้ได้แจ้งผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(TPMAP) ปี 2565 พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการขจัดความยากจนฯ ของปี 2565 เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายบูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายต่อไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

🌴ปัตตานี เมืองงาม สามวัฒนธรรม🌴

📝 ข่าว : เยาวเรศ

(Visited 1 times, 1 visits today)