วันที่ 18 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ โดยนางโศภิษส์ฎาพ์ พรหมสุข พัฒนาการอำเภอปะนาเระ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดปัตตานี โดยมีนายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการ ที่ 7 เขตภาคใต้ชายแดน จังหวัดปัตตานี โดยมีนายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน ตามประเด็นสำคัญและเร่งด่วน ดังนี้

1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”
2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ โคกหนองนา พช.
3. การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ศจพ.)
4. การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
5. การอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”
6. การแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
7. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
8. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
9. แนวทางการขับเคลื่อนงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานีและตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
10. โครงการนวัตกรรมใหม่ของหน่วยงาน

ในวันนี้ นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดปัตตานี ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายสำหรับพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ทั้งตัวชี้วัดรายทีมและรายบุคคล ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกรมการพัฒนาชุมชน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รวมถึงรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินแก่ข้าราชการ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ทั้ง 12 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 139 คน ณ ห้องประชุมน้ำพราว 1 โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี

***60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
“สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

⚘ปัตตานี เมืองงาม สามวัฒนธรรม⚘

(Visited 1 times, 1 visits today)