พช.ปะนาเระ ร่วมเวทีการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการปรึกษาหารือ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ โดยนายสนิท รัตนสำเนียง พัฒนาการอำเภอปะนาเระ มอบหมายให้นางสาวมารินี เหมมัน พัฒนากรประสานงานประจำตำบลควน เข้าร่วมโครงการ การสานเสวนาการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ เพื่อสอบถามปัญหาความต้องการของพื้นที่ และร่วมกันหาแนวทางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีตัวแทนจากส่วนราชการ กอ.รมน.จังหวัดปัตตานี, ฉก.ทพ.42, เกษตรตำบลควน, เจ้าหน้าที่ปกครอง, ผู้ใหญ่บ้าน, ปราชญ์เกษตรอำเภอปะนาเระ เกษตรกรนาแปลงใหญ่ และประชาชนตำบลควน เข้าร่วมเวทีในครั้งนี้ ณ บ้านพิกุล หมู่ 3 ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผลการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
.
ข่าว: มารินี
.
🤝60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ” ✨
.
🕌ปัตตานี เมืองงาม สามวัฒนธรรม🏛

(Visited 1 times, 1 visits today)