พช.ปะนาเระ จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 นายสนิท รัตนสำเนียง พัฒนาการอำเภอปะนาเระ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ในโครงการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน มีหัวข้อแนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจ ดังนี้
– สถานการณ์เศรษฐกิจและสถานการณ์การดำเนินงานกองทุนในชุมชน
– การตรวจสอบ/วิเคราะห์สถานการณ์ของกองทุนในชุมชน โดยการสำรวจข้อมูลกองทุนชุมชน ในด้านผลการดำเนินงาน/เงินออม/การประกอบอาชีพ/ภาวะหนี้สินและปัญหาอุปสรรค
โดยวิทยากรภาคเอกชน นายศิวะวัสณ์ ชุณหวณิชย์ ประธานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านป่าศรี
– แนวทางการจัดตั้งและการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
– กำหนดแผนปฏิบัติการสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนร่วมกับภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง โดยวิทยากรภาครัฐ นายสนิท รัตนสำเนียง พัฒนาการอำเภอปะนาเระ
– กำหนดสถานที่ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง (คัดเลือกจาก 54 แห่ง)
ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านข่า ม.5 ตำบลท่าน้ำ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

🇹🇭ปัตตานี เมืองงาม สามวัฒนธรรม🇹🇭

📝 ข่าว : บุสริน

(Visited 1 times, 1 visits today)