พช.ปะนาเระ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2564

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ โดยนายสนิท รัตนสำเนียง พัฒนาการอำเภอปะนาเระ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2564 เพื่อชี้แจงข้อราชการ และภารกิจการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ดังนี้
1. การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2565
2. การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
โดยมีนายสุกิจ พัฒนพงศ์ นายอำเภอปะนาเระ เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้การประชุมได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ หอประชุมอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

***60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

⚘ปัตตานี เมืองงาม สามวัฒนธรรม⚘

📝 ข่าว : จริยา

(Visited 16 times, 1 visits today)