สพอ.ปะนาเระ รับฟังการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ โดยนายสนิท รัตนสำเนียง พัฒนาการอำเภอปะนาเระ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับตำบล (คจพ.ต.) ร่วมรับฟังการประชุม “ชี้แจงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านการถ่ายทอดสัญญาณสดระบบ Streaming กระทรวงมหาดไทย DOPA Channel จากห้องวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น ๓ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งทางอำเภอปะนาเระ นายสุกิจ พัฒนพงศ์ นายอำเภอปะนาเระ พร้อมด้วยนายไพโรจน์ เกิดแสงสุริยงค์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รับฟังประชุมดังกล่าว ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมชลาลัย ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

โดยการประชุมมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดการประชุมฯ ซึ่งมีสาระสำคัญและประเด็นเน้นย้ำในการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ดังนี้
๑.แนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในนามคณะกรรมการและเลขานุการฯ ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
๒.แนวทางบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับพื้นที่ โดยกรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๓.การใช้งานระบบ TPMAP Logbook โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
๔.การจัดทำข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

*** ๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

🇹🇭 ปัตตานีเมืองงาม ๓ วัฒนธรรม 🇹🇭

ข่าว : บุสริน

(Visited 1 times, 1 visits today)