พช.ปะนาเระ ดำเนินงานเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับอำเภอ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ โดยนายสนิท รัตนสำเนียง พัฒนาการอำเภอปะนาเระ มอบหมายให้นางสาวจุรีพร สรรพสิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อาสาพัฒนา (อสพ.) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ดำเนินงานเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับอำเภอ โดยมีตัวแทนคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอำเภอปะนาเระ จำนวน 8 กลุ่ม เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนการดำเนินงาน ปรับปรุงกฎระเบียบ และโครงสร้างคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับอำเภอ ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการประสานการดำเนินกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ ผนึกกำลังในการพัฒนาศักยภาพสมาชิกในด้านต่างๆ เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้รับการฝึกฝน เพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน โดยยึดหลักการพึ่งตนเอง และคุณธรรม 5 ประการ

60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
“สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

⚘⚘ปัตตานี เมืองงาม สามวัฒนธรรม⚘⚘

📝 ข่าว : จริยา

(Visited 3 times, 1 visits today)