พช.ปะนาเระ จัดเวทีประชาคมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางหมู ตำบลบ้านน้ำบ่อ

  • พช.ปะนาเระ จัดเวทีประชาคมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางหมู ตำบลบ้านน้ำบ่อ

    วันที่ 14 มกราคม 2564 นายสนิท รัตนสำเนียง พัฒนาการอำเภอปะนาเระ พร้อมด้วยพัฒนากรประสานงานประจำตำบลบ้านน้ำบ่อ จนท.พช. อสพ. และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ จัดกิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับครัวเรือนต้นแบบ ซึ่งครัวเรือนเป้าหมายจะนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่อให้กับครัวเรือนที่สนใจ โดยมี นายอาบีเด็ง ยูโซะปราชญ์บ้านพี่ มาให้ความรู้ เรื่องการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในครัวเรือนและการสาธิตการทำอีเอ็ม ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านบางหมู หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

(Visited 59 times, 1 visits today)