🌼พช.ปะนาเระ.จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ(อกส.อ.)🌼

🌼พช.ปะนาเระ.จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ(อกส.อ.)🌼
วันที่ 13 มกราคม 2564 – นายสนิท รัตนสำเนียง พัฒนาการอำเภอปะนาเระ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อติดตามการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3 โครงการ โดยมี นายเอกสิทธิ์ สองเมือง ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอปะนาเระ เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมฯ โดยมีตัวแทนกลุ่มร่วมนำเสนอโครงการให้ที่ประชุมทราบ ณ ห้องประชุมอำเภอปะนาเระ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

(Visited 9 times, 1 visits today)